+

WikampFb

 
 

Władze Wydziału

A+ / A-

DZIEKAN

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
anna.diowksz@p.lodz.pl
deanbiof@adm.p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni
edyta.kordialik-bogacka@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka
ilona.galazka-czarnecka@p.lodz.pl

PRODZIEKAN DS. ROZWOJU

dr hab. inż. Anna Koziróg
anna.kozirog@p.lodz.pl


RADA DYSCYPLINY technologia żywności i żywienia

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (KIEROWNIK DYSCYPLINY)
dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni (WICEPRZEWODNICZĄCY RADY)
prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn

prof. dr hab. inż. Joanna Leszczyńska
prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
prof. dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska

prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz
prof. dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska
dr hab. inż. Andrzej Baryga, prof. uczelni
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni
dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, prof. uczelni
dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. uczelni
dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka, prof. uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni
dr hab. inż. Tomasz Olejnik, prof. uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. uczelni
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka, prof. uczelni
dr hab. inż. Aneta Białkowska, prof. uczelni
dr hab. inż. Monika Kosmala

dr hab. inż. Anna Koziróg
dr hab. inż. Anna Podsędek, prof. uczelni
dr hab. Katarzyna Rajkowska
dr hab. inż. Beata Smolińska, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska
dr Ewa Maciejczyk
dr inż. Joanna Milala
dr inż. Anna Otlewska
dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta


Zakresy kompetencji Prodziekanów

Prodziekan ds. Kształcenia
- nadzór nad procesem rekrutacji
- nadzór nad programami studiów (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia)
- przydział i rozliczenie zajęć (przydział zajęć do jednostek, obsada kadrowa)
- decyzje dotyczące liczebności grup
- zatwierdzanie tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych
- dbałość o jakość kształcenia (w tym konsultacje z pracodawcami)
- nadzór nad kompletnością kart warunków realizacji przedmiotów
- realizacja procesu ankietyzacji i hospitacji
- nadzór merytoryczny nad praktykami
- koordynowanie prac związanych z akredytacją kierunków kształcenia
- rozwój dydaktyczny kadry
- implementacja nowoczesnych metod kształcenia
- inicjatywa w tworzeniu nowych kierunków
- współpraca ze szkołami
- inne zadania zlecone przez Dziekana
- działania podejmowane z własnej inicjatywy

Prodziekan ds. Studenckich
- decyzje w sprawach studenckich, rejestracja
- organizacja przebiegu studiów (w tym koordynowanie prac nad planem zajęć)
- koordynowanie działalności opiekunów roczników studiów
- realizacja spotkań posesyjnych
- nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk
- nadzór nad wymianą studentów (learning agreements)
- nadzór nad podziałem na specjalizacje 
- powoływanie Komisji egzaminów kompetencyjnych
- nadzór nad procesem dyplomowania
- nadzór nad dokumentacją
- decyzje ws. opłat
- nadzór nad realizacją pomocy materialnej
- współpraca z WRS
- współpraca z Kołami Naukowymi
- inne zadania zlecone przez Dziekana
- działania podejmowane z własnej inicjatywy

Prodziekan ds. Rozwoju
- pozyskiwanie projektów (fundusze)
- współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
- promocja; koordynowanie współpracy ze szkołami    
- dbałość o wizerunek Wydziału
- nadzór nad stroną internetową
- koordynowanie wydarzeń na Wydziale
- nadzór nad stanem infrastruktury
- nadzór nad użytkowaniem sal dydaktycznych
- inne zadania zlecone przez Dziekana
- działania podejmowane z własnej inicjatywy


Jednostki