+

WikampFb

 
 

Dyplomanci

A+ / A-

Informacje dla dyplomantów

W związku z wejściem w życie z dniem Zarządzenia Nr 43/2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej od dnia 1 czerwca 2019 zmianie ulega zakres czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA
Pełny tekst Zarządzenia Nr 43/2019 Rektora PŁ z dnia 6 września 2019 zmieniającego Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora PŁ z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik.

Pełny tekst Zrządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik.

1. Zainicjowanie procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym następuje na wniosek studenta poprzez wysłanie na adres: w5w5d@adm.p.lodz.pl wiadomości zawierającej nazwisko promotora oraz tytuł wykonywanej pracy dyplomowej zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Prosimy o stosowanie czcionki 12 bold Time New Roman oraz zapisywanie kursywą łacińskich nazw botanicznych, ponadto prosimy nie pisać tytułów drukowanymi literami!!! Student może korzystać wyłącznie ze swojego adresu poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE. Maile wysyłane z adresu innego niż nr_albumu@edu.p.lodz.pl będą ignorowane.
Zapoznaj się z procedurą antyplagiatową

2. Student składa w dziekanacie, w terminie określonym w regulaminie studiów, dokumenty niezbędne do wyznaczenia egzaminu dyplomowego:

  • podanie z wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego i uzupełnionym składem komisji ds. egzaminu dyplomowego
  • egzemplarz pracy dyplomowej: oprawa miękka, wydruk dwustronny, na stronie tytułowej temat pracy w języku polskim i angielskim, na ostatniej stronie wklejona płyta CD z elektronicznym egzemplarzem pracy dyplomowej w formacie PDF.
  • informację o słowach kluczowych na potrzeby ORPPD
  • student nie wnosi opłaty za dyplom

3. Student dostarcza do dziekanatu podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć wraz z oryginałami dokumentów poświadczających dodatkowe osiągnięcia akademickie studenta, np. praca w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach, szkołach letnich, odbycie praktyk dodatkowych, reprezentowanie Uczelni w zawodach krajowych lub międzynarodowych i inne.

4. Student zobowiązany jest wypełnić ankietę dotyczącą śledzenia losów absolwentów PŁ (link poniżej), wydrukować wersję w języku polskim i angielskim i złożyć do dziekanatu wraz z innymi wymaganymi dokumentami do obrony.
Oświadczenie dotyczące śledzenia losów absolwentów PŁ

5. Wszystkie opłaty, które student zobowiązany jest uiścić przed uzyskaniem dyplomu powinny być wpłacane na indywidualne konto bankowe wygenerowane z portalu studenckiego.

6. W dniu egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką, którą należy okazać Komisji Egzaminacyjnej

7. Absolwent otrzymuje oryginał dyplomu i dwa odpisy dyplomu oraz suplement w języku polskim i suplement w języku angielskim. Na wniosek absolwenta (patrz p.5) uczelnia wydaje odpis dyplomu w języku angielskim.

Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91.
Pozostałe dokumenty do odbioru w dziekanacie.

Pliki do pobrania

Dla studentów

Regulamin dyplomowania na WBiNoŻ z dnia 01.06.2020

Wytyczne dotyczące przygotowania prac dyplomowych - informacje

Strona tytułowa - praca licencjacka

Strona tytułowa - praca inżynierska i magisterska

Oświadczenie dotyczące śledzenia losów absolwentów PŁ

Wewnętrzna karta obiegowa

Podanie o umieszczenie dodatkowych osiagnięć

Podanie o zwrot opłaty za dyplom wniesionej po 01.10.2019

Słowa kluczowe do ORPD

Dla nauczycieli

Protokół kontroli oryginalności pracy

Opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej

Opinia promotora pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej


Jednostki