+

WikampFb

 
 

Instytut Biochemii Technicznej

Kadra

dr hab. inż., prof. uczelni Aneta Białkowska
prof. dr hab. inż. Stanislaw Bielecki
dr hab. inż., prof. uczelni Anna Bujacz
prof. dr hab. inż Grzegorz Bujacz
dr inż. Anna Drzazga
dr hab., prof. uczelni Edyta Gendaszew...
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
dr n. med. inż. Karolina Ludwicka
dr hab. inż., prof. uczelni Olga Marchut-Mi...
dr hab. inż., prof. uczelni Anna Podsędek
dr inż. Irena Romanowska
dr inż. Barbara Sikora
dr inż. Dorota Sosnowska
dr inż. Marcin Szustak
dr hab. inż. Małgorzata Zakł...


Tematyka Badawcza

Biotechnologia przemysłowa

Biokataliza

 • Zastosowanie enzymów w procesach konwersji biomasy roślinnej: dobór warunków enzymatycznego scukrzania różnorodnych produktów ubocznych i odpadów przemysłowych pochodzenia roślinnego
 • Charakterystyka hydrolizatów i pozostałości po hydrolizie pod względem składu chemicznego i zastosowania w procesach fermentacyjnych
 • Zastosowanie enzymów do enancjoselektywnej konwersji związków organicznych
 • Jakościowe i ilościowe oznaczenia wybranych związków chemicznych, np. glukozy i innych cukrów prostych, alkoholi i kwasów organicznych przy użyciu odpowiednich testów enzymatycznych

Biotransformacje

 • Biosynteza różnych drobnoustrojowych enzymów, w tym hydrolaz glikozydowych (celulazy, pektynazy, chitozanazy, amylazy), lipaz triacyloglicerolowych i enzymów proteolitycznych w hodowlach wgłębnych i solid state
 • Wytwarzanie preparatów enzymatycznych, w tym immobilizacja enzymów i komórek
 • Oddziaływanie enzymów mikrobiologicznych z nanorurkami węglowymi i grafenem
 • Dobór warunków enzymatycznej konwersji odpadów rolno-spożywczych (zawierających węglowodany, tłuszcze i białka) w produkty o wartości dodanej
 • Prowadzenie procesów biotransformacji w środowiskach niewodnych z wykorzystaniem immobilizowanych biokatalizatorów (komórek i enzymów)
 • Otrzymywanie na drodze biosyntezy oraz konwersja substancji lipidowych
 • Prowadzenie procesów biotransformacji chitozanu do związków użytecznych przemysłowo

Bioremediacja

 • Biosolubilizacja węgla brunatnego
 • Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi (olej napędowy, olej transformatorowy, olej popirolityczny, frakcje destylacji ropy naftowej)
 • Innowacyjne technologie bioremediacji (preparaty enzymatyczne, sorbenty, biosurfaktanty)
 • Monitoring procesów bioremediacji przy wykorzystaniu parametrów biochemicznych i fizyko-chemicznych
 • Biodegradacja materiałów odpadowych (guma)
 • Izolacja, screening i wykorzystanie endofitów w bioremediacji
 • Biodegradacja biodiesla

Biotechnologia molekularna

Identyfikacja taksonomiczna drobnoustrojów w oparciu o techniki biologii molekularnej

 • poszukiwanie homologicznych sekwencji DNA i tworzenie drzew filogenetycznych

Technologia rekombinacji DNA in vitro

 • izolowanie i analiza różnego pochodzenia kwasów nukleinowych (plazmidowy, chromosomalny i metagenomowy DNA oraz RNA mikroorganizmów),
 • konstrukcja drobnoustrojowych bibliotek genów,
 • dobór starterów i warunków do wykonania reakcji PCR i sekwencjonowania,
 • analiza restrykcyjna fragmentów DNA, wykonanie map restrykcyjnych,
 • ekspresja rekombinowanego genetycznie DNA w bakteriach i drożdżach

Analiza bioinformatyczna sekwencji DNA całych genomów mikrobiologicznych

 • składanie dłuższych sekwencji z pojedynczych odczytów, tworzenie pojedynczych kontigów,
 • annotacje wygenerowanych kontigów, w tym odnalezienie rejonów kodujących białka oraz przypisanie im funkcji na podstawie homologii z dostępnymi bazami danych

Proteomika

 • analiza profili białek dzikich szczepów drobnoustrojów oraz ich mutantów za pomocą dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (2-D),
 • identyfikacja białek różnicujących przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania komputerowego, np. PDQueast

Inżynierowanie białek

 • typowanie i analiza mutacji w docelowym białku na podstawie przyrównań sekwencyjnych i strukturalnych z wzorcowymi matrycami,
 • racjonalne projektowanie biokatalizatorów o pożądanych cechach w oparciu o techniki ukierunkowanej mutagenezy,
 • wykorzystywanie technik ukierunkowanej ewolucji w celu pozyskiwania nowych, unikatowych białek enzymatycznych,
 • projektowanie, poprzez modelowanie homologiczne, struktur przestrzennych zinżynierowanych bądź natywnych białek w oparciu o podobieństwo sekwencyjno-strukturalne, dokowanie in silico substratów w centrum aktywnym białek

Bakteryjna nanoceluloza

Zastosowanie i molekularne aspekty biosyntezy

 • Poznanie mechanizmu ruchliwości bakterii Gluconacetobacter  xylinus i jego wpływu na strukturę bionanocelulozy
 • Poznanie mechanizmu biosyntezy celulozy i jego regulacji w przypadku Gluconacetobacter  xylinus
 • Identyfikacja genów mających wpływ na biosyntezę bionanocelulozy, w tym szczególnie różnicujących szczepy Gluconacetobacter  xylinus pod kątem wytwarzania błon celulozowych
 • Ekspresja, oczyszczanie i charakterystyka wybranych białek z Gluconacetobacter  xylinus
 • Intensyfikacja produkcji bionanocelulozy i modyfikacja struktury błon celulozowych

Proteomika/Biologia strukturalna

 • Badania krystalograficzne natywnych białek i ich kompleksów z ligandami oraz peptydów i małocząsteczkowych związków syntetycznych.
 • Określanie struktur krystalicznych biocząsteczek na podstawie eksperymentu dyfrakcyjnego na monokryształach.
 • Analiza oddziaływań białko-ligand np. enzym-inhibitor, przeciwciało-ligand; białko-białko; białko-kwasy nukleinowe.
 • Zastosowanie badań krystalograficznych do wyznaczania struktury białek będących potencjalnym celem terapeutycznym.
 • Badania strukturalne związków biologicznie czynnych w aspekcie wykorzystania w medycynie i biotechnologii 
 • Określanie właściwości białek użytecznych biotechnologicznie na podstawie informacji strukturalnych.
 • Wykorzystanie krystalografii i NMR ciała stałego jako technik komplementarnych w badaniach strukturalnych biocząsteczek.
 • Rozwój metodyki krystalograficznej: optymalizacja procesu krystalizacji i eksperymentu dyfrakcyjnego oraz krioprotekcji, tworzenie pochodnych białek z atomami ciężkimi do pomiarów techniką MAD lub SAD. 
 • Modelowe badania nad metodami detekcji rzadkich modyfikacji cysteiny w białkach: S-glikozylacji, mono-ADP-S-rybozylacji oraz S-fosforylacji

Biochemia żywności i nutrigenomika

 • Charakterystyka surowców i handlowych produktów pochodzenia roślinnego pod kątem składu jakościowego i ilościowego witamin, barwników roślinnych, aminokwasów, kwasów organicznych i związków polifenolowych
 • Określanie aktywności antyoksydacyjnej substancji wzorcowych i potencjału antyoksydacyjnego żywności metodami in vitro (ABTS, DPPH, FRAP, TBAR’s)
 • Badanie stabilności składników żywności w warunkach symulowanego trawienia in vitro
 • Określanie interakcji pomiędzy związkami polifenolowymi a enzymami trawiennymi
 • Charakterystyka prozdrowotnego działania składników warzyw i owoców (polifenole, glukozynolany, izotiocyjaniany, terpeny) oraz związków syntetycznych w warunkach in vitro (hodowle komórkowe) ze szczególnym uwzględnieniem syndromu metabolicznego i innych chorób cywilizacyjnych
 • Określanie cytotoksyczności, efektywności i molekularnych podstaw działania chemioterapeutyków wobec komórek różnych linii nowotworowych
 • Wykonywanie testów biozgodności materiałów w zakresie toksyczności komórkowej in vitro
 • Badania nad metodami promującymi proces unaczynienia w obrębie trudno gojących się ran, czyli nad strategią tzw. terapeutycznej angiogenezy

Kolekcja drobnoustrojów IBT

Kontakt: dr inż. Aneta Białkowska (aneta.bialkowska@p.lodz.pl; tel. +48 42 631 34 29)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

Jednostki