+

WikampFb

 
 

Działalność usługowa (IChTŻ)

A+ / A-

Działalność usługowa

 • Gospodarka cieplna cukrowni - minimalizacja zużycia energii cieplnej w przemyśle cukrowniczym.
 • Wykonanie pomiarów oraz automatyzacja i optymalizacja procesów stosowanych w przemyśle spożywczym i fermentacyjnym.
 • Specjalistyczne analizy chemiczne oraz rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych, występujących podczas produkcji cukru.
 • Ocena jakości i autentyczności cukru różnego pochodzenia.
 • Ocena jakości i bezpieczeństwa półproduktów przemysłu cukrowniczego.
 • Poszukiwania alternatywnych sposobów przerobu buraków cukrowych (otrzymywanie biopaliw – bioetanolu, biogazu, otrzymywanie drożdży paszowych itp.).
 • Opracowywanie nowych czujników i sposobów pomiarów oraz kontroli parametrów istotnych dla procesu technologicznego produkcji cukru.
 • Ocena jakości i bezpieczeństwa produktów i surowców przemysłu spożywczego, w tym również zgodnie z wymaganiami Farmakopei.
 • Badania praktycznego funkcjonowania systemów zarządzania jakością. Optymalizacja rozwiązań w zakresie organizacji pracy na bazie norm ISO serii 9000. Akredytacja laboratoriów badawczych. Zarządzanie środowiskowe wg ISO 14001.
 • Organizacja szkoleń dla pracowników przemysłu z zakresu analityki żywności (warsztaty i seminaria).
 • Seminaria „Szkoła Letnia STC”, przeznaczone dla kierowników laboratoriów oraz pełnomocników ds. zarządzania jakością nt. „Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym” . 
 • Badania procesu zatężania.
 • Badania przepływów mediów.
 • Identyfikacja statycznych i dynamicznych właściwości technologicznych obiektów sterowania i regulacji.
 • Prowadzenie procesów chemicznych pod ciśnieniem do 200 barów i w temperaturze do 250 o C.
 • Kompleksowe badania analityczne buraków cukrowych, cukru, wysłodków, melasu i innych produktów cukrowniczych  (akredytowane laboratorium).
 • Badanie analityczne zawartości wody i suchej substancji, zawartości skrobi, białka, węglowodanów, zawartości tłuszczu i jego cech jakości (LJ, LK, LZ, L.Lea), zawartości popiołu i niektórych związków chemicznych.
 • Oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych w surowcach i wyrobach cukierniczych oraz piekarskich.
 • Zamrażalnicze utrwalanie pieczywa.
 • Oznaczanie akrylamidu w produktach spożywczych. 
 • Badanie polimorfizmu, zmian termodynamicznych oraz przemian surowców i produktów przemysłu skrobiowego, cukierniczego i piekarskiego z wykorzystaniem metody różnicowej kalorymetrii skaningowej.
 • Badanie właściwości fizykochemicznych zbóż i produktów zbożowych oraz badania w zakresie właściwości wypiekowych mąki.
 • Badania w zakresie reologii oraz tekstury surowców i produktów: czekoladowych, skrobiowych oraz polisacharydowych.
 • Badania i ekspertyzy w zakresie: technologii, oceny jakości surowców i wyrobów spożywczych nowych oraz aktualnie produkowanych, wartości energetycznej i odżywczej, trwałości produktów cukierniczych i piekarskich.
 • Doradztwo w zakresie technologii wyrobów przemysłu skrobiowego, cukierniczego i piekarskiego.
 • Innowacyjne receptury i technologie otrzymywania tradycyjnych i dietetycznych wyrobów piekarskich, cukierniczych i ciastkarskich.
 • Wyroby cukiernicze i ciastkarskie o zmniejszonej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz o zmniejszonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych.
 • Wyroby cukiernicze, piekarskie i ziemniaczane o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych, typu akrylamid i akroleina.
 • Technologie otrzymywania  wyrobów bezcukrowych i dla diabetyków.
 • Wpływ procesów technologicznych na zawartość związków biologicznie aktywnych w surowcach roślinnych.
 • Otrzymywanie preparatów bioaktywnych z surowców roślinnych i ich aplikacja do żywności. 
 • Wykorzystywanie produktów odpadowych przemysłu zbożowo-młynarskiego jako źródła biokomponentów do zastosowania w suplementach diety lub żywności prozdrowotnej.
 • Izolowanie, oczyszczanie i aplikacja polisacharydów nieskrobiowych (w tym arabinoksylanów) o wysokim potencjale antyoksydacyjnym.
 • Badanie interakcji skrobi ze związkami bioaktywnymi w kierunku otrzymywania  preparatów o właściwościach funkcjonalnych o przedłużonej stabilności w układzie pokarmowym.
 • Badanie przemian polimorficznych związków lipidowych, polifenolowych, białkowych, węglowodanowych z wykorzystaniem techniki analizy termicznej (DSC, ITC).
 • Badanie właściwości i podatności skrobi różnego pochodzenia na modyfikacje termiczne, chemiczne i enzymatyczne.
 • Wykorzystanie produktów odpadowych po przetwarzaniu owoców i warzyw jako źródła związków biologicznie aktywnych.
 • Izolowanie i oczyszczanie substancji o znaczeniu prozdrowotnym z wytłoków       owoców: jagodowych, jabłkowych, łusek cebulowych, liści truskawki, ziela rzepiku i innych.
 • Odwadnianie osmotyczne  owoców i warzyw.
 • Otrzymywanie prozdrowotnie oddziałujących oligosacharydów metodą enzymatyczną oraz poprzez izolowania z materiału roślinnego (fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy, galaktozylowe pochodne polihydroksyalkoholi i inne).
 • Oznaczanie błonnika pokarmowego.
 • Opracowanie technologii schładzania,  zamrażania i rozmrażania oraz współpraca w zakresie projektowania schładzalni,  zamrażalni i rozmrażalni  surowców  i gotowych produktów roślinnych i zwierzęcych.
 • Projektowanie i współpraca w zakresie wdrażania do produkcji przetworów mięsnych  nowej generacji, o podwyższonej wartości żywieniowej i cechach prozdrowotnych.  
 • Poprawa stabilności składników odżywczych i prozdrowotnych żywności pakowanej w różnych technikach utrwalania chłodniczego, mroźniczego, przechowywania w atmosferze gazów ochronnych, liofilizacji, sous vide – gotowania w opakowaniach próżniowych.
 • Ekspertyzy i opinie w zakresie chłodniczego utrwalania, przechowalnictwa i transportu żywności chłodzonej i mrożonej.
 • Dobór optymalnych warunków utrwalania, przechowywania i prognozowanie trwałości. 
 • Stabilizowanie świeżości i trwałości pieczywa przeznaczonego do różnych typów łańcucha przechowalniczego
 • Ograniczanie zawartości substancji konserwujących, poprawiających teksturę, barwę, aromat, poprzez stosowanie naturalnych dodatków stabilizujących o działaniu prozdrowotnym - program „czysta etykieta”
 • Zastosowanie krioprotektantów o cechach prozdrowotnych do mrożonego mięsa i jego wykorzystanie w produkcji innowacyjnych przetworów mięsnych.
 • Utrwalanie mięsa z ograniczeniem soli peklujących i/lub stosowaniem naturalnych związków prozdrowotnych.
 • Podwyższanie wartości odżywczej i aktywności biologicznej kiełków roślinnych z zastosowaniem optymalnych bezglebowych warunków uprawy .
 • Projektowanie żywności nowej generacji – doradztwo.
 • Dobór materiałów opakowaniowych i opakowań do żywności, w zależności od wymaganej barierowości i tolerancji termicznej.
 • Optymalizacja warunków chłodniczego przechowywania produktów żywnościowych chłodzonych i mrożonych.  
 • Dobór optymalnego składu atmosfery modyfikowanej (MAP) i kontrolowanej do pakowania i przechowywania produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.  Ustalenie zakresu  oddziaływania składu modyfikowanej atmosfery (MAP)na  stabilność  cech  fizycznych, chemicznych, i biochemicznych  oraz trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, przechowywanej chłodniczo.   
 • Wyznaczenie zmian chemicznych, fizycznych i sensorycznych mrożonek.
 • Opracowanie  warunków suszenia sublimacyjnego wszelkich materiałów biologicznych.
 • Wyznaczanie izoterm sorpcji i prognozowanie okresów trwałości liofilizatów.
 • Badania procesów fizykochemicznych związanych z przemianami związków chemicznych podczas procesu technologicznego (powstawanie związków barwnych, reakcje aminokwasów, pektyn, białek itp.).
 • Dobór warunków sterylizacji termicznej żywności oraz podłoży fermentacyjnych.
 • Ocena i optymalizacja procesów technologicznych.
 • Badania środków spożywczych wg PN w pełnym zakresie.
 • Oznaczanie zawartości składników żywności, leków i pasz metodami HPLC. Oznaczanie zawartości konserwantów i syntetycznych środków słodzących w napojach i przetworach.
 • Wyznaczanie wartości energetycznej środków spożywczych na podstawie oznaczonych składników odżywczych.

Jednostki