+

WikampFb

 
 

Historia Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

Początki Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej (dawniej: Instytutu Biochemii Technicznej) Politechniki Łódzkiej przypadają na rok 1963, kiedy to na ówczesnym Wydziale Chemii Spożywczej utworzono pracownię biochemii , a następnie w 1966  na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej powołano samodzielną Katedrę Biochemii Technicznej. Utworzona Katedra była pierwszą tego typu jednostką w kraju utworzoną w uczelniach  technicznych. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był dr hab. inż. Edward Galas. Prowadzone w Katedrze badania z zakresu biochemii i enzymologii dały początek praktycznemu wykorzystaniu mikroorganizmów i enzymów w przemyśle, rolnictwie czy medycynie, co zapoczątkowało rozwój biotechnologii w Polsce.

W 1970 roku, w ramach zmiany struktury organizacyjnej Wydziału wyłoniono cztery instytuty, wśród nich Instytut Biochemii Technicznej, który powstał w wyniku połączenia dwóch katedr: biochemii technicznej oraz technologii odżywek i koncentratów. Pierwszym dyrektorem Instytutu, w latach 1970-1998, był prof. dr hab. inż. Edward Galas, a od 1998 dyrektorem jest prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki.

 Lata 1970-1980 to okres intensywnego rozwoju Instytutu, możliwy dzięki wielu inicjatywom jego dyrekcji i pracowników, takim jak: przystąpienie IBT do programu rozwojowego ONZ (UNDP), dzięki czemu sfinansowano zakup nowoczesnej aparatury biotechnologicznej (1974); utworzenie zespołu technologii produktów owocowo-warzywnych (1978), kierowanego w latach 1978-2001 przez prof. dr hab. inż. Jadwigę Wilską-Jeszka, wdrożenie pierwszej w Polsce technologii przemysłowej produkcji preparatu bakteryjnej alfa-amylazy (1980), a także organizacja pierwszego w kraju Sympozjum Biotechnologii (1978) oraz udział prof. Galasa w utworzeniu Europejskiej Federacji Biotechnologii (1978). 

W latach 80- i 90-tych zakres badań realizowanych w Instytucie Biochemii Technicznej sukcesywnie się rozszerzał, a towarzyszyło temu zorganizowanie nowych pracowni i laboratoriów: Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej (1989), Biotechnologii Molekularnej (2002) oraz Hodowli komórkowych (2005). Zmodernizowano  również  halę technologiczną (2006). Przeprowadzona w latach 2012-2014 modernizacja Instytutu przyczyniła się do pełniejszego wykorzystania zaplecza aparaturowego i umożliwia prowadzenie na wysokim poziomie badań z zakresu biotechnologii przemysłowej, biotechnologii molekularnej, inżynierii biomateriałów (głównie bionanocelulozy) proteomiki/biologii strukturalnej, biochemii żywności i nutrigenomiki.

Biorąc pod uwagę profil aktualnych i przyszłych badań naukowych realizowanych w Instytucie z dniem 1 października 2019 roku zmienił on nazwę na Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej.

W ciągu ostatnich lat w Instytucie realizowano szereg projektów finansowanych przez NCN i NCBiR oraz ze środków Unii Europejskiej, m.in.:

  • Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki drożdżowe (PBS)
  • Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzenie skutków cukrzycy typu II (PBS)
  • Support and partnership for the development of multiple sustainable and market ready value chains in biobased economy (SuperBIO) (HORYZONT 2020)
  • Badania strukturalne enzymów zimnolubnych - mechanizm przystosowania do zimna (NCN, OPUS)
  • Wpływ składników owoców kaliny koralowej (Viburum opulus) na metabolizm lipidów i adipogenezę - badania in vitro (NCN, OPUS)
  • Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim (PO IR)
  • Dieta i ludzki mikrobiom jelitowy jako źródło N-acylowanych amin będących ligandami receptorów GPCR (NCN SONATINA)
  • Wyjaśnienie kontrowersyjnej roli kwasu palmitooleinowego w dietoprofilaktyce zaburzeń homeostazy węglowodanów i lipidów (NCN OPUS, konsorcjum)

W 2016 roku minęło 50 lat od powołania pierwszej Katedry Biochemii Technicznej w polskich uczelniach technicznych, przekształconej w Politechnice Łódzkiej w Instytut Biochemii TechnicznejZ tej okazji dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej – prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki zorganizował cykl seminariów: “Biochemia – Biotechnologia - Biogospodarka”. Wykładowcami byli przedstawiciele nauki, przemysłu i agend badawczych zarówno z kraju,
jak i z zagranicy.

Wygłoszone wykłady:

Mikołaj Słabicki - CRISPR - 'the biggest biotech discovery of the century'

 

Zbigniew Błocki - Finansowanie badań podstawowych w Narodowym Centrum Nauki

 

Adam Siekacz - Nowe rozwiązania enzymatyczne dla przemysłu na przykładzie firmy DSM

 

Roland Wolhgemuth - Tools and Ingredients for the Biocatalytic Synthesis of Metabolites

 

Christian Patermann - Europe on its way into the Bioeconomy, hype or reality?

 


Jednostki