+

WikampFb

 
 

Katedra Biotechnologii Środowiskowej

A+ / A-

ul. Wólczańska 171/173

90-924 Łódź
tel. 42 631 34 92
w5k51@adm.p.lodz.pl

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Beata Gutarowska
beata.gutarowska@p.lodz.pl

Biuro Katedry

tel. 42 631 34 92

mgr Marzena Trocińska – specjalista, 
marzena.trocińska@p.lodz.pl

 

mgr Agnieszka Michalak
agnieszka. michalak@p.lodz.pl

 


Dotacje na realizację zdań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

1. „Opracowanie koncepcji recyklingu biomasy odpadowej z przemysłu spożywczego Województwa Łódzkiego” (2020-2022).

Dla każdego przedsiębiorstwa branży spożywczej dużym problemem są bioodpady chrakteryzujące się małą stabilnością biologiczną. Opracowane technologie uwzględniać będą możliwości ich zagospodarowania na miejscu w zakładzie, co wpisuje się w założenia gospodarki cyklu zamkniętego. Fakt zagospodarowania biomasy odpadowej, pozwolić może na pozyskanie z produktów ubocznych oraz składników cennych dla gospodarki czy organizmu człowieka i zwierząt. Otrzymane z produktów ubocznych substancje mogą stanowić ciekawą propozycję kreowania naturalnych innowacyjnych produktów typu „bio” oraz „eko”.

2. „Opracowanie innowacyjnej technologii zagospodarowania popiołów ze składowisk
i popiołów lotnych z elektrowni Bełchatów”
(2020-2021).

W wyniku wieloletnich badań i doświadczeń produkcyjnych w Polsce dopro­wadzono do określenia i realizacji kierunków utylizacji popiołów lotnych w prze­myśle materiałów budowlanych. Doświadczenia wykazują, że najbardziej racjo­nalnym i efektywnym sposobem zagospodarowania popiołów lotnych jest ich wykorzystanie do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Taki kierunek utylizacji popiołów jest stoso­wany w Polsce ok. 60 lat. Dotyczy jednak tylko popiołów z węgla kamiennego. Z uwagi na to, iż w Polsce powstają bardzo duże ilości popiołów lotnych z węgli kamiennych, które nie są w pełni utylizowane, zastosowanie popiołów siarczanowo – wapniowych powstających przy spalaniu węgla brunatnego, do produkcji ABK nie zna­lazło dotychczas zastosowania w praktyce. Do produkcji betonu komórkowego stosowane są wyłącznie popioły glinowo – krzemianowe z węgla kamiennego z suchego odpopielenia. I tym popiołom (w aspekcie zastosowania do betonu komórkowego) poświęcono najwięcej prac badawczych. Wobec ciągłego od lat wzrostu rynku budowlanego opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania popiołów z Bełchatowa do wytwarzania ABK, jest niezwykle ważne i doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego – rozwój nowoczesnych technologii w tym materiałów budowlanych. Cel ten jest spójny z wojewódzką polityką ochrony środowiska zakładając wykorzystanie popiołów generowanych podczas spalania węgla brunatnego, a także tych zgromadzonych na składowiskach jako surowców do przemysłowego zagospodarowania.

3. „Życie mikroświata” (2020-2021).

Projekt dotyczy edukacji ekologicznej, w zakresie wiedzy o życiu pożytecznych mikroorganizmów w mikroświecie, przeznaczonej dla różnych wiekowo grup. Edukacja w ramach projektu dostarcza praktycznej wiedzy o środowisku, przemawia do wyobraźni uczestników, rozbudza sumienie ekologiczne, a także kształtuje umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska. Celem jest wskazanie ekologicznego znaczenia naturalnej mikroflory różnych środowisk (woda, gleba, powietrze, żywność) a w szczególności jej wpływu na zachowanie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz na zdrowie człowieka.

4. „Ocena zagrożeń biologicznych i fizykochemicznych powodowanych przez nielegalne
i nieczynne wysypiska odpadów w województwie łódzkim”
 (2019-2021).

Celem projektu jest ocena zagrożeń biologicznych i fizykochemicznych powodowanych przez nielegalne wysypiska odpadów, jak również opracowanie wstępnych wytycznych do bezpiecznego zagospodarowania oraz do ograniczenia ich skutków oddziaływania na stan zdrowia ludności zamieszkującej pobliskie tereny oraz jakość środowiska naturalnego.

5. „Dobór mikroorganizmów do konstrukcji ekologicznego preparatu ochronnego dla pszczoły miodnej” (2019-2022).

Od kilku lat obserwuje się wzmożenie zjawiska tzw. zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej. Główną przyczyną są choroby pszczół wywoływane przez różnego rodzaju mikroorganizmy, a także rolnictwo przemysłowe oraz stosowane na masową skalę pestycydy, które bezpośrednio wpływają na zdrowie i kondycję pszczół. Z uwagi na powyższe, intensywnie poszukuje się naturalnych, ekologicznych metod do zwalczania patogenów pszczół, które pozwoliłyby na wyeliminowanie potrzeby stosowania pestycydów i antybiotyków w hodowli, przyczyniając się do poprawy kondycji i odporności tych owadów, warunków sanitarnych w ulach, jak i otaczającym środowisku przyrodniczym, a co z tym związane – zmniejszenia degradacji środowiska oraz obiegu zanieczyszczeń. W niniejszym projekcie proponuje się dobór pożytecznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej o potencjale prozdrowotnym dla pszczół, które będą mogły posłużyć do konstrukcji ekologicznego preparatu probiotycznego.

6. „Opracowanie nowego sposobu zagospodarowania odpadów kuchennych wraz z odpadami zielonymi” (2019-2022).

Celem projektu jest opracowanie nowego sposobu zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych (odpadków kuchennych oraz ogrodowych) poprzez ich dwustopniową fermentację beztlenową z wytwarzaniem biogazu bogatego w metan i wodór oraz wysokowartościowego nawozu organicznego. Innowacja polega na zastosowaniu w pierwszym stopniu warunków hipertermofilnych (70-80 oC) umożliwiających efektywną hydrolizę materiałów lignocelulozowych, które dominują w odpadach zielonych, a także pasteryzację odpadów. Dodatkowo, planowane jest poszukiwanie i izolacja szczepów bakterii hydrolitycznych, aktywnych w podwyższonych temperaturach w środowisku beztlenowym celem dodatkowej intensyfikacji procesu fermentacji i produkcji biogazu. Opracowana technologia potencjalnie będzie mogła być zastosowana zarówno w dużych biogazowniach rolniczych i przemysłowych jak i małych instalacjach biogazowych.


Jednostki