Proces dyplomowania - dotyczy dyplomantów, którzy przyjęli pracę dyplomową do realizacji po 1 października 2022 r.

Do prac dyplomowych przyjętych do realizacji przez studentów po 1 października 2022 r. zastosowanie mają zapisy Zarządzenia Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu dyplomowania oraz Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej (pobierz plik)

Proces dyplomowania w Politechnice Łódzkiej realizowany jest z wykorzystaniem systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta/promotora). Podstawą do jego uruchomienia w systemie informatycznym Uczelni jest zakończenie procesu zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich wyboru przez studentów, prowadzonego na platformie WIKAMP. Procedura zgłaszania, zatwierdzania i wyboru tematu pracy dyplomowego została zilustrowana na schemacie: Procedura ZZW TP.

Praca dyplomowa realizowana jest pod kierunkiem promotora, poprzez regularne konsultacje i monitorowanie postępów pracy. Promotor przeprowadza weryfikację zgodności pracy z wymaganiami merytorycznymi oraz formalno-edycyjnymi.

Wymogi merytoryczne oraz formalno-edycyjne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej określone są w załączniku: Wymagania formalno-edycyjne do prac dyplomowych 2023.

Student wykonuje czynności związane z pracą dyplomową w systemie informatycznym Uczelni (Panel dyplomata). Dostęp do Panelu dyplomanta, student uzyskuje po otrzymaniu na swój adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty elektronicznej, wiadomości o zainicjowaniu przez dziekanat procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym. Wiadomość przesłana studentowi zawiera link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL. Dostęp do Panelu dyplomanta jest chroniony przez Centralny System Uwierzytelniania Politechniki Łódzkiej.

W Panelu dyplomanta, student umieszcza pracę dyplomową w wersji elektronicznej w celu jej sprawdzenia i oceny przez promotora. Wzór strony tytułowej prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich realizowanych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej został określony dla kierunku i poziomu studiów i dostępny w załącznikach zamieszczonych poniżej. Wersja elektroniczna pracy może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 700 MB. Podlegająca sprawdzeniu przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) elektroniczna wersja pracy, musi być przygotowana w postaci edytowalnej i nieskompresowanej, w jednym z następujących formatów: *.doc; *.docx; *.rtf; *.txt; *.odt; *.pdf. Pliki zawierające treść podstawową pracy, muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy” i nie mogą przekroczyć łącznie 60 MB. Ponadto student przygotowuje zestaw słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) oraz streszczenia pracy w języku polskim i w języku angielskim (maksymalnie do 1000 znaków każde).

W Panelu dyplomanta, student zapoznaje się i zatwierdza treść oświadczenia określonego w załączniku nr 1 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej.

Student, w terminie 21 dni od spełnienia warunku uzyskania wszystkich zaliczeń i liczby punktów ECTS wynikającej z programu studiów, składa do Prodziekana ds. studenckich wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta) „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego”, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu dyplomowania. Do wniosku student dołącza pracę dyplomową wydrukowaną z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta).

Zmiana promotora pracy dyplomowej w trakcie trwania semestru dyplomowego możliwa jest tylko za zgodą Prodziekana ds. kształcenia na pisemną prośbę studenta lub promotora pracy. W przypadku zmiany promotora pracy dyplomowej podanie musi być zaopiniowane przez obecnego i przyszłego promotora pracy.

Zmiana tematu lub zakresu prac dyplomowych w trakcie jej realizacji możliwa jest tylko na pisemną prośbę studenta lub promotora pracy skierowaną do Prodziekana ds. kształcenia po zasięgnięciu opinii właściwej Rady kierunków studiów. Na podaniu powinien się podpisać student i promotor.

Praca dyplomowa jest przygotowywana w języku prowadzenia studiów. Na wniosek studenta, za zgodą promotora pracy i Prodziekana praca dyplomowa może zostać napisana w języku innym niż język prowadzenia studiów. Jeżeli językiem prowadzenia studiów jest język polski to praca dyplomowa przygotowana w języku obcym musi dodatkowo zawierać tytuł pracy i jej streszczenie w języku polskim.

Treść (rozbudowana)
Rozpoczęcie procesu dyplomowania

Rozpoczęcie procesu dyplomowania (obowiązuje dyplomantów, którzy nie rozpoczęli jeszcze procesu dyplomowania)

W celu utworzenia panelu dyplomanta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant powinien wysłać e-mail do promotora o treści: 
Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:……………………………………………………

Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym na stronie internetowej WBiNoŻ w zakładce Proces dyplomowania (nie należy wysyłać całych prac).

Promotor po akceptacji przekierowuje dane do dziekanatu, na adres w5w5d@adm.p.lodz.pl w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora.
Następnie promotor otrzymuje zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do Panelu promotora. 
Analogiczny link, do Panelu dyplomanta, otrzymuje student.


Student uzupełnia wymagane dane w Panelu dyplomanta i zamieszcza pracę dyplomową. Wersja elektroniczna pracy wprowadzana do Panelu dyplomanta musi być przygotowana w formacie .pdf. Może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 700 MB. Pliki zawierające treść podstawową pracy, muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy”, przykład: „tresc_pracy_nr_albumu_imię_nazwisko_lic/inz/mgr "

0
Wskazówki dla Promotora

Wskazówki dla Promotora

 1. Proces dyplomowania jest inicjowany przez dyplomanta, który wysyła do promotora wiadomość e-mail o treści:
  Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
  Numer albumu:…………………………………………………… 
  Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym na stronie internetowej WBiNoŻ w zakładce Proces dyplomowania - patrz załączniki na dole strony (wzory stron tytułowych).
 2. Po zweryfikowaniu zgodności strony tytułowej z obowiązującym wzorem, promotor przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora).
 3. Promotor otrzymuje na swój adres e-mail link do Panelu promotora (analogiczny link otrzymuje dyplomant do Panelu dyplomanta). Dostęp do Panelu promotora można uzyskać również poprzez moduł sprawy pracownicze w portalu VirTUL.
 4. Po wprowadzeniu danych przez studenta do Panelu dyplomanta, promotor dokonuje sprawdzenia poprawności danych (język pracy, słowa kluczowe, streszczenie, pliki pracy – w szczególności zgodność z wymogami formalno-edycyjnymi dostępnymi na stronie internetowej WBiNoŻ w zakładce Proces dyplomowania).
 5. Promotor dokonuje sprawdzenia oryginalności pracy dyplomowej zgodnie z zakresem czynności określonym w Procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej
 6. Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor przekazuje do dziekanatu podpisany przez siebie Raport ogólny z badania JSA oraz przy sporządzaniu opinii o pracy wybiera odpowiednią opcję w sekcji dotyczącej oryginalności pracy dyplomowej.
 7. W przypadku wątpliwości co do oryginalności pracy, promotor dodatkowo, obligatoryjnie, pobiera Raport szczegółowy z badania JSA (tylko w wersji elektronicznej), przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ i przekazuje Raport i Opinię do dziekanatu.
 8. Jeżeli analiza oryginalności pracy wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor wykonuje czynności określone w § 6 Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ (str. 31).
 9. Promotor sporządza opinię o pracy dyplomowej w systemie informatycznym Uczelni oraz ewentualnie potwierdza praktyczny / badawczy charakter pracy.
 10. W przypadku pozytywnej oceny oryginalności oraz pozytywnej opinii, promotor wprowadza do systemu informatycznego Uczelni wpis „zal” dla pracy dyplomowej. 
 11. Dziekanat drukuje z systemu informatycznego Uczelni opinię o pracy dyplomowej, recenzję, protokół egzaminu dyplomowego i przekazuje do Komisji egzaminu dyplomowego w celu ich podpisania na egzaminie dyplomowym. 
   
0
Wskazówki dla Recenzenta

Wskazówki dla Recenzenta

 1. Wyznaczony przez Prodziekana ds. studenckich recenzent pracy dyplomowej otrzymuje na swój adres e-mail link do Panelu recenzenta po złożeniu przez studenta wszystkich dokumentów wymaganych przed egzaminem dyplomowym.
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PŁ, recenzent w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pracy, jednak nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, sporządza recenzję w systemie informatycznym Uczelni (Panel recenzenta).
 3. Dziekanat z systemu informatycznego Uczelni drukuje recenzję, opinię o pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego i przekazuje do Komisji egzaminu dyplomowego w celu ich podpisania na egzaminie dyplomowym. 
0
Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego

Składanie dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
(należy złożyć w dziekanacie co najmniej 14 dni przed egzaminem dyplomowym)

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wygenerowane przez Panel dyplomanta.
 2. Podpisaną przez studenta kartę tematu pracy dyplomowej wygenerowaną z konta studenta na platformie WIKAMP.
 3. Egzemplarz pracy dyplomowej (przygotowany zgodnie z wymogami formalno-edycyjnymi dostępnymi na stronie internetowej WBiNoŻ w zakładce Proces dyplomowania) wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta) dwustronnie, w kolorze, w miękkiej oprawie.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na udział w badaniu losów zawodowych absolwentów (wygenerowane ze strony Biura Karier)
 5. Oświadczenie o niewykorzystywaniu legitymacji studenckiej po zdanym egzaminie dyplomowym wygenerowane przez Panel dyplomanta (dotyczy dyplomantów studiów II stopnia)
 6. W przypadku wnioskowania o umieszczenie w suplemencie  dodatkowych osiągnięć student składa do dziekanatu Podanie pobrane z modułu Webdziekanat wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia, takie jak: wolontariat, działalność w kole naukowym, reprezentowanie uczelni lub wydziału, udział w konkursach i olimpiadach, opublikowane artykuły, rozdziały w monografiach, czynny udział w konferencjach naukowych.
 7. W przypadku wnioskowania o dodatkowe odpisy dyplomu i/lub suplementu (poza pakietem A i B) student wnosi opłatę na indywidualne konto z numerem albumu.
 8. Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni (Wewnętrzna karta obiegowa). 
 9. Na egzamin dyplomowy student zgłasza się z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.

Uwaga:
Przedstawienie niepełnej dokumentacji będzie skutkować zawieszeniem zgody na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

0
Koordynatorzy ds. egzaminów dyplomowych

Kierunek biotechnologia (I stopień), specjalność bioaktywne fitozwiązki:
mgr inż. Małgorzata Rzyska, mgr Anna Wiśniewska

Kierunek biotechnologia (I stopień), specjalność biokataliza stosowana:
mgr inż. Małgorzata Rzyska, mgr Anna Wiśniewska

Kierunek biotechnologia (I stopień), specjalność mikrobiologia techniczna:
dr hab. inż. Katarzyna Rajkowska

Kierunek biotechnologia (I stopień), specjalność żywność i napoje fermentowane:
dr hab. inż. Maria Balcerek, prof. uczelni

Kierunek biotechnologia (II stopień), specjalność biotechnologia molekularna i przemysłowa:
mgr inż. Małgorzata Rzyska, mgr Anna Wiśniewska

Kierunek biotechnologia (II stopień), specjalność mikrobiologia stosowana i technologie fermentacyjne:
dr inż. Anna Otlewska

Kierunek biogospodarka zrównoważona:
dr Jarosław Domański, dr hab. inż. Andrea Patelski

Kierunek industrial biotechnology:
dr hab. inż. Andrea Patelski

Kierunek menedżer żywności i żywienia (I stopień):
opiekun roku studentów semestru dyplomowego

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka (I i II stopień)
prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn, dr inż. Stanisław Brzeziński, prof. uczelni

Kierunek technologia kosmetyków:
dr hab. inż. Anna Wajs-Bonikowska

0
Wskazówki dla Koordynatorów ds. egzaminów dyplomowych

Koordynatorzy ds. egzaminów dyplomowych

 • Koordynator ds. egzaminów dyplomowych ustala w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji egzaminów dyplomowych terminy egzaminów dyplomowych nie później niż 14 dni przed sesją egzaminacyjną i przekazuje je do dziekanatu. Terminy egzaminów dyplomowych są publikowane na stronie internetowej WBiNoŻ w zakładce Proces dyplomowania.
 • Koordynator ds. egzaminów dyplomowych przesyła do dziekanatu na adres w5w5d@adm.p.lodz.pl proponowany skład Komisji egzaminu dyplomowego dla każdego studenta nie później niż 4 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. 
 • Koordynator ds. egzaminów dyplomowych w porozumieniu z Przewodniczącym i członkami Komisji egzaminów dyplomowych ustala miejsce, godzinę i kolejność egzaminów oraz przekazuje harmonogram członkom Komisji i studentom nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby studentów na jeden termin, egzamin dyplomowy może odbyć się w dodatkowym terminie w kolejnym dniu.
 • W dniu egzaminu dyplomowego Koordynator ds. egzaminów dyplomowych lub osoba przez niego upoważniona odbiera z dziekanatu komplet dokumentów.
0
Terminy egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym 2023/24

Kierunek

Termin

Termin

Termin

Termin

Termin

Biotechnologia, studia I st.
Spec. Mikrobiologia techniczna

20.02.2024

22.02.2024

Biotechnologia, studia I st.
Spec. Żywność i napoje fermentowane

09.02.2024

19.02.2024

22.02.2024

Biotechnologia, studia I st.
Spec. Biokataliza stosowana

02.02.2024

08.02.2024

22.02.2024

Biotechnologia, studia I st.
Spec. Bioaktywne fitozwiązki

09.02.2024

22.02.2024

Biogospodarka, studia I st.

02.02.2024
w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

05.02.2024
w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

08.02.2024
w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

21.02.2024
w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

22.02.2024
w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

Industrial Biotechnology, studia I st.

02.02.2024
w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

05.02.2024
w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

08.02.2024
w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

09.02.2024
w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

19.02.2024
w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Industrial Biotechnology, studia I st.

21.02.2024
w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej

22.02.2024
w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

22.02.2024
w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Technologia żywności i żywienie człowieka, studia I st.
Spec. Surowce i produkty żywnościowe

02.02.2024

07.02.2024

19.02.2024

23.02.2024

Technologia żywności i żywienie człowieka, studia II st.

02.02.2024

19.02.2024

23.02.2024

Technologia kosmetyków, studia II st.

09.02.2024

0

Strona dziala - zabbix