O Wydziale

Image

Programy kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są unikatowe wśród wyższych uczelni technicznych w Polsce. Cechuje je interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę chemiczną, biologiczną i inżynieryjno-techniczną. Odpowiedzią na aktualne potrzeby zmieniającego się rynku pracy jest stałe doskonalenie programów kształcenia oraz uruchamianie nowych kierunków studiów, przygotowujących wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską.

Wydział BiNoŻ ma w swojej ofercie siedem nowoczesnych kierunków studiów oraz kilkanaście specjalności i kierunków dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich, w tym studia w języku angielskim.

Na kierunku Biotechnologia przygotowujemy absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym, spożywczym i farmaceutycznym, oferując specjalności biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna oraz biotechnologia żywności. Uczymy też samodzielnego planowania i prowadzenia badań, dzięki czemu absolwenci dobrze sprawdzają się także w laboratoriach badawczych,
diagnostycznych oraz w działach naukowo-badawczych. 

Odpowiednikiem kierunku biotechnologia są studia w języku angielskim Industrial Biotechnology, realizowane w ramach International Faculty of Engineering IFE (Centrum Kształcenia Międzynarodowego). Studenci tego kierunku na
pierwszym stopniu studiów spędzają obowiązkowo jeden semestr w partnerskich uczelniach zagranicznych. Na obu stopniach studiów mają do wyboru specjalności Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry oraz Fermentation Technology and Technical Microbiology.

Biogospodarka Zrównoważona to interdyscyplinarny kierunek o unikatowych celach i efektach kształcenia. Ideą kierunku studiów jest nie tylko przekazanie specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wykształcenie umiejętności kreatywnego myślenia ukierunkowanego na budowanie konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki opartej na technologiach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

W ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym metody utrwalania i przechowywania żywności. Uczą się wdrażać i nadzorować produkcję żywności oraz poznają wymogi prawidłowego żywienia człowieka. Swoje kompetencje rozwijają na specjalnościach technologia żywności, analiza i ocena żywności oraz chemia żywności i surowców kosmetycznych.

Studenci kierunku Technologia Kosmetyków, studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, uczą się organizować oraz nadzorować produkcję kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów, poznają zasady wprowadzania nowych produktów na rynek. Kompetencji takich oczekują firmy zajmujące się wytwarzaniem, badaniem i dystrybucją kosmetyków oraz surowców kosmetycznych, gabinety kosmetyczne, a także laboratoria badawczo-rozwojowe z branży farmaceutycznej i chemicznej. 

Kierunek Menedżer Żywności i Żywienia daje możliwość ukończenia technicznych studiów licencjackich o profilu praktycznym.
Dzięki temu zyskasz pogłębioną znajomość zagadnień z zakresu technologii żywności i żywienia, jak i zarządzania i marketingu. W przyszłości będziesz mógł zarządzać obsługą firm gastronomicznych z branży hotelarskiej, kateringowej, agroturystycznej, itp., a także przygotowywać ofertę handlową dla różnych grup odbiorców. Konstruowanie posiłków zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi nie będzie miało przed Tobą tajemnic. Z powodzeniem poprowadzisz produkcję gastronomiczną w oparciu o systemy kontroli jakości, a także pokierujesz pracą zespołu pracowników.

Osoby zainteresowane rozwiązaniami pro-ekologicznymi, zielonymi technologiami, ochroną klimatu, bioenergetyką oraz strategiami zrównoważonego rozwoju mogą wybrać Ekotechnologie i Bioprocesy. To jedyny w Polsce, interdyscyplinarny kierunek studiów oparty o współpracę z przemysłem, łączący zagadnienia z biotechnologii przemysłowej, inżynierii środowiska oraz ekoprojektowania. Zyskasz tu wiedzę 
z zakresu projektowania linii technologicznych, technologii oczyszczania ścieków, zagospodarowania odpadów, technologii biotransformacji, odnawialnych źródeł energii oraz aspektów prawnych i środowiskowych. Odwiedzisz zakłady przemysłowe i nabędziesz pożądane na rynku pracy umiejętności praktyczne. 

Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci mają możliwość rozwoju naukowego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ, gdzie mogą podejmować projekty badawcze pod okiem najlepszych naukowców oraz w ramach międzynarodowego środowiska naukowego. Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzimy badania w dyscyplinie naukowej Technologia Żywności i Żywienia w dziedzinie Nauki Rolnicze. Ponadto Wydział promuje ideę kształcenia przez całe życie, czemu służy bogata oferta studiów niestacjonarnych, podyplomowych i kursów dokształcających. 

Prowadzona przez Wydział działalność dydaktyczna spełnia najwyższe kryteria jakościowe, czego wyrazem są certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są regularnie poddawane ocenie przez komisje akredytacyjne. Przeprowadzona przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena instytucjonalna potwierdziła prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarówno w odniesieniu do studiów inżynierskich i magisterskich, jak i  studiów podyplomowych i doktoranckich. 

Kierunek biotechnologia został laureatem „Konkursu o milion” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla wydziałów, które kształcenie studentów opierają na trzech mocnych fundamentach: najnowszej wiedzy, zdobywaniu umiejętności oraz kompetencji społecznych, poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych do rozpoczęcia kariery naukowej lub zawodowej.
 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia opracowany przez Wydział BiNoŻ za wzorcowy.

Strona dziala - zabbix