Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

Politechnika Łódzka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis internetowy Politechniki Łódzkiej, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.
Główne niezgodności i wyłączenia:

  • brak części napisów alternatywnych,
  • brak napisów w udostępnianych filmach,
  • kolejność nagłówków na stronie,
  • możliwość pomijania bloków (skip linki),
  • zrozumiałość linków oraz ich cel (w kontekście).

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 171/173, 90-530 Łódź
Kontakt telefoniczny: 42 631-34-09
E-mail: w5w5d@adm.p.lodz.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej

Łukasz Narloch
E-mail: lukasz.narloch@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna:

Wydział dysponuje miejscami parkingowymi, w tym dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
Wydział BiNoŻ składa się z trzech budynków: A2, A3 i A4.

Budynek A2

Do budynku A2 prowadzi jedno wejście z windą i podjazdem dla wózków. Drzwi i korytarze są dostosowane dla osób na wózkach. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze w tzw. „łączniku” oraz na parterze i na V piętrze w ITiAŻ. Również na III, IV w IBMiP są toalety dla niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje są dostępne dla osób na wózkach (winda). 
Audytoria S-8 i S-9 nieprzystosowane dla osób na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Budynek A3 tzw. „łącznik” łączący budynki A2 i A4.

Korytarze dostosowane dla osób na wózkach, jest toaleta dla niepełnosprawnych, wejście między budynkami A2 i A3 dostępne dla osób z niepełnosprawnościami: schody i platforma dla wózków.   
Między budynkiem A2 i A3 jest przejście wewnętrzne z windą dla wózków.

Budynek A4

Do budynku A4 prowadzą dwa wejścia: jedno od ulicy i tzw. „wewnętrzne”.  – brak przystosowania dla wózków, brak podjazdu. Po przeprowadzonym remoncie, zamontowana jest winda (klatka schodowa od ul. Wólczańskiej), jest toaleta dla niepełnosprawnych przy windzie, jest również platforma dla wózków przy wejściu. Wejście tzw. „wewnętrzne” nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. 
Druga klatka schodowa (od ul. Stefanowskiego) - brak dostępu dla osób na wózkach do audytoriów S-20 i S-40 i laboratoriów, brak przystosowanych toalet. Planowany jest remont również tej klatki schodowej, który być może będzie zrealizowany w kolejnych latach. Planowana jest winda, platforma dla wózków i przystosowana toaleta. Nie ma zakazu dla wejścia z psem asystującym.
Nie ma dostępnego tłumacza migowego. W dziekanacie jest pętla indukcyjna, brak informacji głosowych. Sprzęt wspomagający dla osób niedosłyszących i słabowidzących jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Strona dziala - zabbix