Proces dyplomowania - dotyczy dyplomantów, którzy będą zdawać egzamin dyplomowy do 31 marca 2023

W związku z wejściem w życie z dniem Zarządzenia Nr 43/2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej od dnia 1 czerwca 2019 zmianie ulega zakres czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA
Pełny tekst Zarządzenia Nr 43/2019 Rektora PŁ z dnia 6 września 2019 zmieniającego Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora PŁ z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik.
Pełny tekst Zrządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik.

1. Zainicjowanie procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym następuje na wniosek studenta poprzez wysłanie na adres: w5w5d@adm.p.lodz.pl wiadomości zawierającej nazwisko promotora oraz tytuł wykonywanej pracy dyplomowej zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Prosimy o stosowanie czcionki 12 bold Time New Roman oraz zapisywanie kursywą łacińskich nazw botanicznych, ponadto prosimy nie pisać tytułów drukowanymi literami!!! Student może korzystać wyłącznie ze swojego adresu poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE. Maile wysyłane z adresu innego niż nr_albumu@edu.p.lodz.pl będą ignorowane.
Zapoznaj się z procedurą antyplagiatową

2. Student składa w dziekanacie, w terminie określonym w regulaminie studiów, dokumenty niezbędne do wyznaczenia egzaminu dyplomowego:

  • podanie z wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego i uzupełnionym składem komisji ds. egzaminu dyplomowego
  • egzemplarz pracy dyplomowej: oprawa miękka, wydruk dwustronny, na stronie tytułowej temat pracy w języku polskim i angielskim, na ostatniej stronie wklejona płyta CD z elektronicznym egzemplarzem pracy dyplomowej w formacie PDF.
  • informację o słowach kluczowych na potrzeby ORPPD
  • student nie wnosi opłaty za dyplom

3. Student dostarcza do dziekanatu podanie o umieszczenie w suplemencie dodatkowych osiągnięć wraz z oryginałami dokumentów poświadczających dodatkowe osiągnięcia akademickie studenta, np. praca w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach, szkołach letnich, odbycie praktyk dodatkowych, reprezentowanie Uczelni w zawodach krajowych lub międzynarodowych i inne.

4. Student zobowiązany jest wypełnić ankietę dotyczącą śledzenia losów absolwentów PŁ (link poniżej), wydrukować wersję w języku polskim i angielskim i złożyć do dziekanatu wraz z innymi wymaganymi dokumentami do obrony.
Oświadczenie dotyczące śledzenia losów absolwentów PŁ

5. Wszystkie opłaty, które student zobowiązany jest uiścić przed uzyskaniem dyplomu powinny być wpłacane na indywidualne konto bankowe wygenerowane z portalu studenckiego.

6. W dniu egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany posiadać legitymację studencką, którą należy okazać Komisji Egzaminacyjnej.

Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91.
Pozostałe dokumenty do odbioru w dziekanacie.

Strona dziala - zabbix