Działalność naukowa

Pracownicy Katedry prowadzą prace związanie przede wszystkim z zagadnieniami biogospodarki, godpodarki cyrkularnej, zrównoważonego gospodarowania odpadami oraz z otrzymywaniem bio-produktów i bio-preparatów

Tematyka badawcza związana jest przede wszystkim z:

 • utylizacją odpadów na drodze biologicznej, gospodarką odpadami i ich recyklingiem
 • procesami prowadzonymi przez mikroorganizmy w środowisku i żywności
 • otrzymywaniem biokomponentów paszowych
 • wykorzystaniem skojarzonych procesów biologiczno-chemicznych do uzyskiwania energii i cennych produktów z odpadów przemysłowych
 • wykorzystaniem szczepów drożdży niekonwencjonalnych w procesach biotechnologicznych,
 • aktywnością biologiczną związków pochodzenia roślinnego,
 • otrzymywaniem biopreparatów (na bazie mikroorganizmów i ich metabolitów oraz ekstraktów roślinnych) o zastosowaniu przemysłowym, rolniczym i środowiskowym, o aktywności proekologicznej i/lub prozdrowotnej np. ekologicznych preparatów dla zwierząt, preparatów do usuwania odorów, biostymulatorów, biopestycydów
 • biodeterioracją materiałów technicznych, w tym obiektów dziedzictwa kulturowego, oraz metodami ich ochrony,
 • aktywnością przeciwdrobnoustrojową modyfikowanych materiałów funkcyjnych budowlanych i tekstylnych
 • bioaerozolami w środowisku, przemyśle oraz na stanowiskach pracy – monitoringiem wykorzystujacym nowoczesne systemy informatyczne, metodami oczyszczania i dezynfekcji powietrza
 • biofilmami w systemach wody zimnej i ciepłej – monitoringiem, metodami dezynfekcji oraz skutecznymi strategiami antybiofilmowymi
 • adhezją mikroorganizmów oraz linii komórkowych do powierzchni abiotycznych i biotycznych
 • mechanizmami cyto- i genotoksyczności prób środowiskowych oraz poszukiwaniem naturalnych sposobów detoksykacji.
 • probiotykami, prebiotykami, synbiotykami, postbiotykami (aktywnością protekcyjną - antygenotoksyczną, antyoksydacyjną, proapoptotyczną i antyproliferacyjną wobec linii komórkowych).
 • odnawialnymi źródłami energii
 • wytwarzaniem biogazu, biometanu i biowodoru z odpadów i biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i komunalnego
 • biogazowaniem rolniczym, komunalnym i przemysłowym
 • oczyszczaniem biogazu na drodze biokonwersji
 • obróbką wstępną materiałów lignocelulozowych pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego i pokrewnych
 • biologicznymi i chemicznymi metodami oczyszczania ścieków z różnych gałęzi przemysłu.
 • tlenową i beztlenową stabilizacją komunalnych osadów ściekowych
 • wykorzystaniem biomasy mikroalg do oczyszczania ścieków i odcieków pofermentacyjnych
 • zagospodarowaniem odpadów i masy pofermentacyjnej
 • biologicznymi metodami dezodoryzacji pomieszczeń chowu i hodowli zwierząt

Strona dziala - zabbix