Prodziekan ds. Kształcenia - zakres kompetencji

 • nadzór nad procesem rekrutacji
 • nadzór nad programami studiów (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia)
 • przydział i rozliczenie zajęć (przydział zajęć do jednostek, obsada kadrowa)
 • decyzje dotyczące liczebności grup
 • zatwierdzanie tematów, promotorów i recenzentów prac dyplomowych
 • dbałość o jakość kształcenia (w tym konsultacje z pracodawcami)
 • nadzór nad kompletnością kart warunków realizacji przedmiotów
 • realizacja procesu ankietyzacji i hospitacji
 • nadzór merytoryczny nad praktykami
 • koordynowanie prac związanych z akredytacją kierunków kształcenia
 • rozwój dydaktyczny kadry
 • implementacja nowoczesnych metod kształcenia
 • inicjatywa w tworzeniu nowych kierunków
 • współpraca ze szkołami
 • inne zadania zlecone przez Dziekana
 • działania podejmowane z własnej inicjatywy

Strona dziala - zabbix