Procedura antyplagiatowa

Pełny tekst Zarządzenia Nr 43/2019 Rektora PŁ z dnia 6 września 2019 zmieniającego Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora PŁ z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik.
Pełny tekst Zrządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik.

 1. Zainicjowanie procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym następuje na wniosek studenta poprzez wysłanie na adres: w-5@adm.p.lodz.pl wiadomości zawierającej nazwisko promotora oraz tytuł wykonywanej pracy dyplomowej zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Student może korzystać wyłącznie ze swojego adresu poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE. Maile wysyłane z adresu innego niż nr_albumu@edu.p.lodz.pl będą ignorowane.
 2. Student uzyskuje dostęp do Panelu dyplomanta po otrzymaniu na swój adres poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE wiadomości zawierającej link prowadzący do Panelu dyplomanta. Student może uzyskać dostęp do Panelu dyplomanta bezpośrednio, korzystając z otrzymanego pocztą linku, bądź poprzez moduł WebDziekanat w portalu VirTUL.
 3. Promotor wykonuje czynności związane z daną pracą dyplomową poprzez aplikację Panel promotora. Dostęp do tej aplikacji promotor może uzyskać bezpośrednio przez link, przesłany na adres poczty elektronicznej promotora w systemie SPE wraz z informacją o zainicjowaniu procesu obsługi danej pracy dyplomowej, bądź poprzez moduł Sprawy Pracownicze w portalu VirTUL.
 4. Student składa promotorowi wydrukowany egzemplarz pracy dyplomowej oraz składa promotorowi wydrukowane, wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenia o treści określonej w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej Procedury. Formularze tych oświadczeń student pobiera w Panelu dyplomanta lub ze strony wydziałowej.
 5. Złożenie oświadczeń jest obowiązkowe i niezbędne do zaakceptowania badania wykonanego przez system antyplagiatowy JSA, niezależnie od przyjętego przez promotora trybu korzystania z systemu JSA.
 6. Student wprowadza w Panelu dyplomanta słowa kluczowe, streszczenie pracy dyplomowej w języku polski oraz w języku angielskim oraz zamieszcza przygotowane zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszego Zarządzenia pliki elektronicznej wersji pracy.
 7. Promotor zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności tytułu pracy dyplomowej podanego przez studenta i zapisanego w systemie informatycznym PŁ.
 8. Promotor pracy uruchamia, w ramach aplikacji Panel promotora, proces przesłania plików zawierających treść podstawową elektronicznej wersji pracy do systemu JSA. Przesłanie pliku inicjuje badanie (pojedyncza próba badania) pracy w systemie JSA.
 9. Po wykonaniu próby badania promotor pracy dyplomowej dokonuje analizy wyniku pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne Procentowego Rozmiaru Podobieństwa nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji.
 10. Po dokonaniu analizy wyniku próby badania promotor pracy dyplomowej podejmuje i wprowadza w Panelu promotora decyzję o akceptacji raportu, która oznacza zakończenie badania oraz pobiera Raport ogólny, zapisuje go i wykonuje jego wydruk.
 11. Jeśli z analizy ogólnych wyników badania, według wskazanych kryteriów wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy w trybie rozszerzonym z wykorzystaniem systemu JSA bezpośrednio tj. poprzez stronę www systemu JSA o adresie: https://jsa.opi.org.pl
 12. We wskazanym miejscu na wydruku Raportu ogólnego promotor wskazuje uznanie pracy za spełniającą warunki dopuszczenia do obrony a następnie przygotowuje Protokół kontroli oryginalności pracy wg określonego wzoru (formularz do pobrania ze strony wydziałowej) oraz wpisuje do systemu ZTN „zal” za pracę dyplomową.
 13. Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca dyplomowa zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor pracy dyplomowej przekazuje do prodziekana właściwego ds. studenckich złożone przez studenta oświadczenia wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Protokołem kontroli oryginalności pracy, podpisanym przez siebie wydrukiem Raportu ogólnego z badania JSA, oraz jeżeli powstała, Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej wraz z zapisanym na płycie CD elektronicznym Raportem szczegółowym z badanie JSA.
 14. Po zakończeniu procesu sprawdzania oryginalności pracy promotor dołącza, poprzez Panel promotora, pliki raportów ogólnego i szczegółowego wygenerowane przez system JSA do zestawu plików danej pracy. Po zakończeniu procesu dyplomowania zestaw plików elektronicznej wersji pracy i raportów jest, bez udziału promotora, przekazywany do Uczelnianego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych.
Załączniki

Strona dziala - zabbix